Μάθημα PDF Βίντεο Τεστ PDF Βίντεο Κάρτες PDF Βίντεο Κάρτες PDF Βίντεο
Αναζήτηση (Τυπολόγιο: )
1.1: Προβλήματα Αναζήτησης 1.1:
1.2: Τυφλή Αναζήτηση Τεστ 1 1.2:
1.3: Ευρετική Αναζήτηση Τεστ 2 1.3:
1.4: Μοντελοποιήσεις Προβλημάτων Αναζήτησης Τεστ 3 1.4:
Λογική (Τυπολόγιο: )
2.1: Κατηγορηματική Λογική: Εισαγωγή Τεστ 4 2.1:
2.2: Κατηγορηματική Λογική: Κανονικές Μορφές Τεστ 5 2.2:
2.3: Αναγωγή μέσω αντίκρουσης της αντίφασης Τεστ 6 2.3:
2.4: Κανόνες Παραγωγής Τεστ 7 2.4:
2.5: Συντελεστές Βεβαιότητας Τεστ 8 2.5:
2.6: Πλαίσια Τεστ 9
Prolog 1:
Prolog 2:
Prolog 3:
Prolog 4:
Prolog 5:
Prolog 6:
Νευρωνικά Δίκτυα (Τυπολόγιο: )
3.1: Δίκτυα ενός Νευρώνα - Εισαγωγή Τεστ 10 3.1:
3.2: Δίκτυα ενός Νευρώνα - Εκπαίδευση Τεστ 11 3.2:
3.3: Δίκτυα Εμπρόσθιας Τροφοδότησης - Εισαγωγή Τεστ 12 3.3:
3.4: Δίκτυα Εμπρόσθιας Τροφοδότησης - Εκπαίδευση Τεστ 13 3.4:
3.5: Δίκτυα Hopfield Τεστ 14 3.5:
3.6: Δίκτυα Kohonen Τεστ 15 3.6:
3.7: WEKA Τεστ 16
3.8: Τεστ 17
Γενετικοί Αλγόριθμοι (Τυπολόγιο: )
4.1: Εισαγωγή στους Γενετικούς Τεστ 18 4.1:
4.2: ΓΑ - Αριθμητικές Συναρτήσεις Τεστ 19 4.2:
4.3: Θεμέλια ΓΑ Τεστ 20 4.3:
4.4: ΓΑ-TSP Τεστ 21 4.4:
4.5: ΓΑ-SAT Τεστ 22 4.5:
Τεστ 23
Τεστ 24
Τεστ 25
Τεστ 26
Τεστ 27
Τεστ 28
Τεστ 29
Τεστ 30
Τεστ 31
Τεστ 32
Τεστ 33
2016Α
2016Β
2017Α